• Gyeng?nl?t?knak
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2020. január 19. vasárnap, Sára, Márió napja    
Nyelvvizsgák > ORIGÓ > Vizsgajellemzők

Vizsgajellemzők

ALAPFOK

Ez a vizsga az Európa Tanács által kidolgozott B1 "Küszöbszint"-specifikáción alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, képes-e alapszinten társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes alapfokú vizsga teremti meg az alapot a középfokú vizsga irányába való továbblépésre.

SZÓBELI VIZSGA

Beszédkészség és beszédértés

A sikeres vizsgázó képes az adott idegen nyelven tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményét megfelelő módon kifejezni és alapvető érdekeit a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával érvényesíteni.

A szóbeli vizsga keretében a vizsgáztató rövid személyes tárgyú beszélgetést folytat a vizsgázóval, aki ezt követően önállóan beszél az általa előzetesen kiválasztott, a beszélgetéstől eltérő témájú képről. Utolsó feladatként egy általa - szintén előzetesen - véletlenszerűen kiválasztott idegen nyelvű szituációt játszik el a vizsgáztatóval magyar nyelvi utasítások alapján.

A vizsga során végig mérjük a vizsgázó beszédértését és interakciós készségét. A vizsgázó feladata, hogy megértse a célnyelvi standardnál tagoltabb, lassabb beszédtempóval hozzá intézett kérdések, közlések lényegét, és megfelelő módon, spontán reagáljon azokra. A vizsgázó teljesítményét a következő értékelési szempontok alapján mérjük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség és beszédértés.

Beszédértés

2009. január 1.-ével a B1 (alapfokú) vizsga szóbeli része hallás utáni értés készségét mérő (labor) feladattal bővül. Az idegen nyelvű feladatot felvezető és a megoldás utasító szövege magyar nyelvű. A megoldást a válaszlapon x-szel kell jelölni. Minden feladatlap két szöveget tartalmaz (párbeszéd és elbeszélő szöveg), a feladat típusa pedig pl.: igen-nem, igaz-hamis jelölés, három választásos teszt lehet. A feladat hibátlan megoldása 10 pontot ér. A feladat megoldásának hossza a szövegindítástól a feladat befejezéséig kb. 15 perc.

 

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsga három részből áll: az első feladat az olvasáskészség mérésére szolgál, a második a közvetítő készséget vizsgálja, míg a harmadik az íráskészséget. A megoldásra 60 perc áll rendelkezésre, és egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható hozzá.

Olvasott szöveg értése

A vizsgázónak meg kell értenie egyszerűbb közérdekű és nyilvános szövegeket (közlekedési információk, ügykezeléssel kapcsolatos utasítások stb.), alapszintű tényközlő szövegeket (ismertetők, használati utasítások, hirdetések stb.), rövid személyes információkat (személyes levél, üzenet). Ezek olyan típusú (1200-1500n hosszúságú) szövegek, amilyenekkel a vizsgázó célnyelvi környezetben már a nyelvtanulás igen korai fázisában találkozhat.

A vizsgán szereplő szöveg értését a vizsgázó a szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések magyar nyelven való megválaszolásával bizonyítja. A feladat megoldási kulcsa alapján a válaszokban szereplő minden helyes információért pont(ok) jár(nak), a feladat megoldásával maximálisan 40 pont szerezhető. Pontvesztést eredményez minden helytelen, félreértelmezett információ, illetve a megfelelő információ hiánya.

Közvetítő készség

A második feladat megoldása során a vizsgázónak egy (500-1000n terjedelmű) idegen nyelvű formanyomtatvány (megrendelőlap, kérdőív vagy jelentkezési lap) tartalmát kell megértenie és azt megfelelő módon kitöltenie. A feladat megoldásához figyelembe kell venni a feladatlapon szereplő magyar nyelvű információkat és utasításokat. Ebben a vizsgarészben maximálisan 20 pont szerezhető. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyes információért pont(ok) jár(nak).

Íráskészség

A harmadik feladatban többé-kevésbé kötött utasítások alapján egy általában 8-10 soros idegen nyelvű levelet (üdvözlőkártyát, képeslapot) kell megfogalmazni. A vizsgázónak írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat s személyeket, véleményét megfogalmazni.

A levél értékelésekor (amelyre maximum 40 pont adható) a következő 4 szempontot vesszük figyelembe: tartalom és kommunikatív hatás (20 pont), kifejezésmód (10 pont), nyelvhelyesség (10 pont).

KÖZÉPFOK

Ez a vizsga az Európa Tanács által kidolgozott B2 "Középszint"- specifikáción alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú vizsga irányába való továbblépésre.

SZÓBELI VIZSGA

Beszédkészség

A sikeres vizsgázó képes az idegen nyelven folyamatos társalgást folytatni általános és személyes témákról, tájékoztatást adni, személyes és közérdekű eseményekről beszámolni. Véleményét általános témákkal kapcsolatban ki tudja fejezni, érdekeit a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával érvényesíti.

A szóbeli vizsga keretében a vizsgáztató először általános tárgyú beszélgetést folytat a vizsgázóval, aki ezt követően önállóan beszél az általa előzetesen kiválasztott, a beszélgetés témáitól eltérő képről. A vizsgázó elmondja, mit lát a képen, majd megfogalmazza az azzal kapcsolatos benyomását, véleményét, érzéseit, személyes élményeit, esetleg reagál a vizsgáztató kérdéseire. Utolsó feladatként egy általa előzetesen véletlenszerűen kiválasztott idegen nyelvű szituációt játszik el az egyik vizsgáztatóval magyar nyelvi utasítások alapján.

A vizsgázó teljesítményét a következő értékelési szempontok alapján mérjük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség és beszédértés.

Beszédértés

A beszédértés vizsgálata laboratóriumban (vagy azzal közel egyenértékű, megfelelően behangosított helyiségben) történik magyar nyelvű feladatlap segítségével.

A vizsgázó kb. 1,5-2 perces, beszélt nyelvi, normál beszédtempójú, szerkesztett, de célnyelvi forrású szöveget hallgat meg háromszor. Az első meghallgatás az ún. ráhangolódást, a szöveg akusztikai jellemzőinek megismerését és globális értésének elősegítését szolgálja. A második, illetve harmadik meghallgatás után lehet megválaszolni magyarul a feladatlapon szereplő kérdéseket. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyes információért pont(ok) jár(nak) (15 pontból). A feladat végrehajtására kb. 20 perc áll rendelkezésre, a megoldáshoz szótár nem használható.

 

ÍRÁSBELI VIZSGA

Feleletválasztós nyelvtani teszt

A vizsgázó először egy 50 egységből álló feleletválasztós nyelvtani tesztet tölt ki, amihez 30 perc áll a rendelkezésére. A feladat megoldásához szótár nem használható.

A vizsgázó a teszt megoldásával igazolja a középfokú tudásszint eléréséhez szükséges nyelv(tan)i és lexikai ismereteinek meglétét. Minden helyes megoldás egy pontot ér, és az így kapott összpontszámot (max. 50 pont) konverziós táblázat segítségével váltjuk át a maximum 15 pontos végső eredményre.

A vizsga további feladatainak megoldására 3 óra áll rendelkezésre, s ebben a vizsgarészben egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható:

Közvetítő készség: magyar szöveg fordítása idegen nyelvre

A vizsgázó idegen nyelvre való közvetítési készségének meglétét és az idegen nyelv nyelvtanának aktív ismeretét bizonyíthatja e feladat megoldásával, ami nem más, mint egy kb. 500n terjedelmű, összefüggő magyar nyelvű szöveg idegen nyelvre való lefordítása. A szöveg lehet dialógus vagy leíró jellegű, mindig változatos nyelvtani szerkezeteket tartalmaz, de szókincsét tekintve általában a legfontosabb szavakra és kifejezésekre korlátozódik. A szövegek írásakor/kiválasztásakor nagy figyelmet fordítunk a kontrasztivitásra, azaz az anyanyelv és a célnyelv közötti nyelvtani, fogalmi és gondolkodásbeli eltérésekre.

Az értékelés legfontosabb szempontja, hogy a vizsgázónak mennyire sikerült a magyar szöveg információit közvetítenie, illetve, hogy az előforduló hibák mennyire zavarják az információk érthetőségét. A főbb hibatípusok köre nyelvenként meghatározott. A hibák súlyosságától függően pontokat vonunk le a maximálisan adható 20 pontból. Az értékelés állandó elemein túl, az adott feladat speciális problémáinak pontozásáról a javító tanárok "team-értekezlete" dönt.

Közvetítő készség: fordítás idegen nyelvről magyarra

Az olvasott szöveg értését és közvetítési készséget együtt vizsgáló feladat egy 1000-1200n terjedelmű autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször újságcikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. Ezek a szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.

A feladat megoldása során a vizsgázónak meg kell értenie a szöveget globálisan és részletekbe menően is és a megértett szöveget minél pontosabban le kell fordítania magyarra. A feladat értékelésekor az információzavaró hibák súlyosságától függően pontokat vonunk le a maximálisan adható 20 pontból. Az értékelés állandó elemein túl, az adott feladat speciális problémáinak pontozásáról a javító tanárok "team-értekezlete" dönt.

Íráskészség: irányított fogalmazás

Az íráskészséget mérő feladat levél vagy fogalmazás megírásából áll. A vizsgázó két különböző téma közül választhat, s a megadott szempontok alapján egy kb. 17-20 sornyi összefüggő szöveget kell fogalmaznia.

A sikeres vizsgázó képes általános, hétköznapi témák körében közlési szándékait írásban kifejezni az idegen nyelven: részletes tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, véleményét vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni.

A feladat értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Minden szempontot 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelünk, tehát maximum 20 pont érhető el.

Olvasáskészség: olvasott szöveg értését ellenőrző feladat

A szövegértés feladat célja a vizsgázó olvasáskészségének mérése autentikus, idegen nyelven íródott szöveg és a hozzá tartozó magyar nyelvű feladatlap segítségével. A szövegek terjedelme középfokon 3000-3200n. A felhasznált újságcikkek kiválasztásánál fontos kritérium, hogy általános, hétköznapi témája legyen, ne tartalmazzon szakkifejezéseket, a szótárban nem szereplő idegen szavakat.

A vizsga e részében a vizsgázónak a szöveg tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdéseket kell magyarul megválaszolnia. A feltett kérdések vonatkozhatnak a szöveg egy konkrét részére vagy lehetnek globális jellegűek. Előfordulhatnak tehát olyan kérdések is, melyek megválaszolásához az információkat a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg különböző részeiből kell összegyűjteni. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyes információért pont(ok) jár(nak). A feladat megoldásával 25 pont szerezhető.

FELSŐFOK

Ez a vizsga az Európa Tanács C1 "Haladószint" specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e a nyelvet rugalmasan és hatékonyan használni, társasági, tanulmányi és szakmai célokra. A vizsgázónak árnyalt szókinccsel, gazdag stiláris kifejezőeszközökkel kell rendelkezni, és otthonosan kell mozognia különböző nyelvi regiszterekben. Az ORIGÓ nyelvvizsgarendszerben jelenleg ez a vizsga jelenti az elérhető legmagasabb szintet.

 

SZÓBELI VIZSGA

Beszédkészség

A sikeres vizsgázó képes idegen nyelven folyamatos társalgást folytatni általános, személyes és közérdekű témákról, tud tájékoztatást adni, beszámol nemcsak személyes, hanem közérdekű eseményekről, véleményét árnyaltan fejezi ki és érdekeit nyelvileg összetett módon érvényesíti. Képes közérdekű témákról állást foglalni és érvelni, az ehhez szükséges idegen nyelvi vonatkozású alapvető társadalmi és kulturális háttérismeretekkel rendelkezik.

A szóbeli vizsga keretében a vizsgáztató először általános tárgyú beszélgetést folytat a vizsgázóval, aki ezt követően önállóan beszél az általa előzetesen kiválasztott, a beszélgetés témáitól eltérő képről, megfogalmazza azzal kapcsolatos véleményét, asszociációit és érzéseit, és reagál a vizsgáztató (esetleges) kérdéseire. Harmadik feladatként egy általa előzetesen véletlenszerűen kiválasztott szituációt játszik el a vizsgáztatóval magyar nyelvi utasítások alapján, majd egy - magnetofonról kétszer meghallgatható - (400-500n terjedelmű) magyar nyelvű híranyag tartalmát foglalja össze idegen nyelven.

A vizsgázó teljesítményét a következő értékelési szempontok alapján mérjük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség és beszédértés.

Beszédértés

A beszédértés vizsgálata laboratóriumban (vagy azzal közel egyenértékű, megfelelően behangosított helyiségben) történik magyar nyelvű feladatlap segítségével. A vizsgázónak meg kell értenie hosszabb, az audiovizuális médiából átvett vagy nyilvánosan elhangzó informatív szövegeket, a szövegekben megfogalmazott tényállást és a közlési szándékot.

A vizsgázó kb. 2,5-3 perces, beszélt nyelvi, normál beszédtempójú, szerkesztett, de célnyelvi forrású szöveget hallgat meg kétszer. A két meghallgatás után a vizsgázónak válaszolnia kell magyarul a feladatlapon szereplő magyar nyelvű kérdésekre. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyes információért pont(ok) jár(nak) (15 pontból). A feladat végrehajtására 20 perc áll rendelkezésre, a megoldásához szótár nem használható.

ÍRÁSBELI VIZSGA

Feleletválasztós nyelvtani (és lexikai) teszt

A vizsgázó először egy 50 egységből álló feleletválasztós nyelvtani és lexikai tesztet tölt ki, amihez 30 perc áll a rendelkezésére. A feladat megoldásához szótár nem használható.

A vizsgázó a teszt megoldásával igazolja a felsőfokú tudásszint eléréséhez szükséges nyelv(tan)i és lexikai ismereteinek meglétét. Minden helyes megoldás egy pontot ér, s az így kapott összpontszámot (max. 50 pont) konverziós táblázat segítségével váltjuk át a maximum 15 pontos végső eredményre.

A vizsga további feladatainak megoldására 4 óra áll rendelkezésre, ebben a vizsgarészben egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható:

Közvetítési készség: magyar szöveg tömörítése idegen nyelven

A vizsgázó idegen nyelvre való közvetítési készségének meglétét és az idegen nyelv nyelvtanának aktív ismeretét bizonyíthatja e feladat megoldásával, ami nem más, mint egy kb. 2000-2200n terjedelmű, általános témájú magyar nyelvű szöveg idegen nyelven kb. fele terjedelemben való összefoglalása (5 megadott, magyar nyelvű kérdés / szempont alapján). A szöveg leíró jellegű, autentikus újságcikk, amely változatos nyelvtani szerkezeteket és szókincset tartalmaz(hat).

A feladat értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Minden szempontot 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelünk, tehát maximum 20 pont érhető el.

Közvetítési készség: fordítás idegen nyelvről magyarra

Az olvasott szövegértést és közvetítési készséget együtt vizsgáló feladat egy kb. 1600n terjedelmű autentikus idegen nyelvi szöveg (legtöbbször újságcikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. Ezek a szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg, azonban a sajtónyelv jellemzőivel rendelkeznek, tehát bonyolultabb szerkezetek, (többszörösen) összetett mondatok megértését és szabatos magyar nyelvű fordítását kívánják meg. Bizonyos esetekben a szövegek megértéséhez és pontos fordításához némi alapszintű országismeretre is szükség lehet.

A feladat értékelésekor az információzavaró hibák súlyosságától függően pontokat vonunk le a maximálisan adható 20 pontból. Az értékelés állandó elemein túl, az adott feladat speciális problémáinak pontozásáról a javító tanárok "team-értekezlete" dönt.

Íráskészség: irányított fogalmazás

Az íráskészséget mérő feladat levél vagy fogalmazás megírásából áll. A vizsgázó két különböző téma közül választhat, s a megadott szempontok alapján egy kb. 22-25 sornyi összefüggő szöveget kell fogalmaznia.

A sikeres vizsgázó képes hétköznapi és közéleti témákkal kapcsolatban közlési szándékait írásban kifejezni az idegen nyelven: részletes tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, véleményét vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és szövegszintű nyelvi eszközöket helyesen használni.

A feladat értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Minden szempontot 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelünk, tehát maximum 20 pont érhető el.

Olvasáskészség: olvasott szöveg értését ellenőrző feladat

Az olvasáskészséget mérő feladat egy összesen 4000-4200n terjedelmű idegen nyelvű szöveget tartalmaz, amely(ek) megértését a vizsgázó magyar nyelvű kérdésekre adott válaszaival bizonyítja. A vizsgázónak ehhez meg kell értenie a legkülönbözőbb nyelvi funkciójú és tartalmú szövegeket globálisan és részletekbe menően is, ezenkívül meg kell tudnia különböztetni a véleményt a tényközléstől, és fel kell ismernie a tartalmi összefüggéseket és a megfogalmazás módjában kifejezésre jutó közlési szándékot. A feltett kérdések vonatkozhatnak a szöveg egy konkrét részére vagy lehetnek globális jellegűek, tehát olyan kérdések, melyek megválaszolásához az információkat a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg különböző részeiből kell összegyűjteni.

A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyes információért pont(ok) jár(nak) (25 pontból).Forrás információk
Tartalomszolgáltató: Dr. Bajzát Tünde (bajzat.tunde@uni-miskolc.hu)
Szerkesztő: Web Administrator (w3admin@uni-miskolc.hu)
2010-03-11 09:10:45


FOUCAULT-INGA
tovább az élõképhez

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Tovább>>

Új esemény felvitele>>

Legfrissebb állásajánlatok
az Alumni Portálon

Még több>>

Postai cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros * Központi telefon: (36) 46 565-111 * Webmester: w3admin@uni-miskolc.hu
Copyright © 2003-2020 ME Számítóközpont
Designed by COMTRANS